ΡΑΕ: Διαβούλευση για το σχεδιασμό του Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας

Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανάγκες του Συστήματος σε μεσοπρόσθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα αλλά και το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο (βλ. τις «Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας για την περίοδο 2014-2020» [2014/C 200/01]), τις δεσμεύσεις της χώρας που απορρέουν ιδίως από τον ν. 4336/2015, καθώς και τα συμπεράσματα που αποτυπώνονται στην «Ενδιάμεση έκθεση της τομεακής έρευνας για τους μηχανισμούς δυναμικότητας» [C(2016) 2107 final] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση βασικά σημεία πρότασης θέσπισης ενός «Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος» (ΜΑΕΙ), ο οποίος θα διαδεχθεί τον «Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας».
Ο σχεδιασμός του προτεινόμενου μηχανισμού έγινε στη βάση των συμπερασμάτων της «Μελέτης Επάρκειας Ισχύος για την περίοδο 2017-2023» του ΑΔΜΗΕ (συνυποβάλλεται προς διαβούλευση) και προκειμένου για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών του Συστήματος που καταδεικνύονται από τη Μελέτη. Τυχόν επικαιροποίηση της Μελέτης, ώστε να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες νέες σχετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις του ENTSO-e (π.χ. αξιολόγηση απαιτήσεων ευελιξίας, αποτίμηση της συνεισφοράς των διασυνδέσεων), θα επιδράσει υποχρεωτικά και καθοριστικά στη μορφή και τον ειδικότερο σχεδιασμό του μηχανισμού επάρκειας.
Εν προκειμένω, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ικανότητα των «αμιγώς ενεργειακών» αγορών να παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, οι οποίες θα καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες για αξιόπιστη ασφάλεια εφοδιασμού, τίθεται σήμερα υπό αμφισβήτηση, όχι μόνο εξαιτίας τυχόν εναπομενουσών ανεπαρκειών στη λειτουργία της αγοράς και το ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά και λόγω της αβεβαιότητας που προκαλείται στην αγορά σχετικά με τη διακύμανση των τιμών, εξαιτίας της προώθησης των πολιτικών για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, επανεξετάζονται τα χαμηλά ανώτατα όρια τιμών συμμετοχής στην αγορά, τα καθεστώτα στήριξης των ΑΠΕ, η έλλειψη βραχυπρόθεσμων αγορών που επιτρέπουν ευρύτερη συμμετοχή και η μη συμμετοχή της ζήτησης στη χονδρική αγορά ως παράγοντες με σημαντική επίπτωση στη ρευστότητα της αγοράς και στην ικανότητα της να αποστέλλει τα κατάλληλα επενδυτικά μηνύματα.
Στην ελληνική αγορά ενυπάρχουν οι ανωτέρω αναφερθείσες αστοχίες και ανεπάρκειες, για την αποκατάσταση και άρση των οποίων δρομολογούνται μία σειρά μεταρρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται στην τελική φάση του σχεδιασμού ενός νέου μοντέλου για την χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση στην ενιαία Εσωτερική Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Μοντέλου-Στόχου (Target Model), όπως περιγράφεται στους σχετικούς κώδικες δικτύου (ή κατευθυντήριες γραμμές) του ENTSO-e. Τα κύρια στοιχεία του νέου σχεδιασμού περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων αγορών (προθεσμιακή, ενδοημερήσια και εξισορρόπησης), καθώς επίσης και την αναπροσαρμογή της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, ώστε να καταστεί εφικτή η σύζευξη με γειτονικές χώρες και αρχικά με την ιταλική αγορά. Στο μεταβατικό διάστημα, δηλαδή έως την καθιέρωση των νέων αγορών, οι Ελληνικές Αρχές δρομολογούν την υλοποίηση επιμέρους μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση στη σχεδιαζόμενη δομή αγοράς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική αποζημίωση των μονάδων παραγωγής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Εν προκειμένω, με στόχο να διασφαλίζεται η μακρόχρονη επάρκεια ισχύος του Συστήματος, προτείνεται η εισαγωγή Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος (ΜΑΕΙ), ο οποίος θα συμβάλλει τόσο στην αξιοπιστία του Συστήματος και την ασφάλεια εφοδιασμού, όσο και στην προστασία των καταναλωτών κατά την περίοδο αναδιαμόρφωσης της νέας χονδρικής αγοράς. Ο εν λόγω Μηχανισμός θα πρέπει να δίνει κατάλληλα σήματα για την αποφυγή πρόωρων αποσύρσεων μονάδων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Συστήματος, σύμφωνα με τη Μελέτη Επάρκειας του Διαχειριστή, καθώς και για την έγκαιρη υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων με τεχνικά χαρακτηριστικά που κρίνονται κατάλληλα για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων λειτουργικών απαιτήσεων του ελληνικού διασυνδεδεμένου συστήματος. Ταυτόχρονα θα πρέπει να βασίζεται σε διαγωνιστικές διαδικασίες και να περιλαμβάνει μέτρα για την αποφυγή απροσδόκητων κερδών (windfall profits).
Σύμφωνα με τις βασικές πτυχές του προτεινόμενου ΜΑΕΙ, η κύρια υπηρεσία που θα αποζημιώνεται είναι η διαθεσιμότητα ισχύος, η οποία καθορίζεται από το επίπεδο της ισχύος που απαιτείται, ώστε να καλύπτεται μακροπρόθεσμα το κριτήριο αξιοπιστίας του Συστήματος. Η υπηρεσία θα παρέχεται μέσω της δημοπράτησης «Δικαιωμάτων Αξιοπιστίας» (ΔΑ) (Reliability Options), τα οποία δίνουν τη δυνατότητα αγοράς της απαραίτητης ισχύος για μια προκαθορισμένη περίοδο, κεντρικά από το Διαχειριστή του Συστήματος, σε μια διοικητικά καθορισμένη ανώτατη τιμή καλούμενη και ως Τιμή Άσκησης (ΤΕ-strike price) του ΔΑ. Τα ΔΑ θα συνδυάζονται με την υποχρέωση πραγματικής διάθεσης ισχύος από την πλευρά του παρόχου της υπηρεσίας.
Πρόκειται για τη σύναψη ενός Συμβολαίου Διαφορών (ΣΔ) μιας κατεύθυνσης (One way Contract for Differences – CfD), το οποίο θα συνάπτεται μεταξύ του παρόχου της υπηρεσίας (πχ παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας) και του Διαχειριστή του Συστήματος (για λογαριασμό/έναντι των Προμηθευτών). Σε περίπτωση που η τιμή αναφοράς του ΔΑ υπερβεί την ΤΕ, ο πάροχος των ΔΑ δεσμεύεται με βάση τους όρους του ΣΔ στην καταβολή «Πληρωμής Διαφοράς», η οποία ισούται με το γινόμενο της συμβαλλόμενης ισχύος των ΔΑ και της διαφοράς της Τιμής Αναφοράς με την ΤΕ. Τα ανωτέρω περιγράφονται σχηματικά στο παρακάτω διάγραμμα.

rae-grafima
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecmarket@rae.gr ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.
Στη συνέχεια, η ΡΑΕ, αξιοποιώντας το σύνολο του διαθέσιμου από τη δημόσια διαβούλευση υλικού, καθώς και τις αναμενόμενες περαιτέρω κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνέχεια των ήδη δημοσιοποιημένων σχετικών εγγράφων της, θα προχωρήσει σε εξειδίκευση και τελική διατύπωση των αναλυτικών προτάσεών της προς την Πολιτεία και την αγορά, συμπεριλαμβανομένων και σχετικών προτάσεων τροποποίησης του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, οι οποίες και θα αποτελέσουν αντικείμενο των σχετικών κοινοποιήσεων στην Επιτροπή.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016.

geonews.gr

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο