Συμμετοχή Ελληνικών φορέων στο Πρόγραμμα Παρατήρησης Γης του ESA -Earth Observation Envelope Programme

Σε συνέχεια της απόφασης συμμετοχής της Ελλάδας στα Προαιρετικά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency, ESA) και για την καλύτερη αξιοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στο βασικό Πρόγραμμα Παρατήρησης Γης του Οργανισμού με τίτλο: Earth Observation Envelope Programme (EOEP-5), η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) προσκαλεί τους ελληνικούς φορείς (ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, εταιρίες, δημόσιους φορείς ως χρήστες) να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους σε επίπεδο:
α)      Υπο–προγράμματος (Block 1: Προετοιμασία μελλοντικών αποστολών, Block 2: Ανάπτυξη Αποστολών Παρατήρησης Γης (π.χ. FLEX, BIOMASS, Earth Explorers), Block 3: Διαχείριση Αποστολών Παρατήρησης Γης και Block 4: Αξιοποίηση δεδομένων/υπηρεσίες),
β)      Προγράμματος Εργασίας (Work Plan)
γ)      Ανεξάρτητων ιδεών / εξειδίκευσης.

Στόχος της Πρόσκλησης είναι η καλύτερη γνώση και καταγραφή των δυνατοτήτων της ελληνικής βιομηχανίας, αλλά και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, ώστε: α) οι ελληνικοί φορείς να έλθουν σε επαφή με τις ευκαιρίες και τα αντικείμενα που προσφέρει το Πρόγραμμα Παρατήρησης Γης της ESA και β) να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και η ευελιξία του Προγράμματος με βάση το ενδιαφέρον και τις δυνατότητες της ελληνικής κοινότητας Παρατήρησης Γης. Απώτερος στόχος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην ESA (ΓΓΕΤ) είναι η – κατά το δυνατόν- ταχύτερη εμπλοκή και συμμετοχή των ελληνικών φορέων στις Προκηρύξεις του ΕΟΕP-5 και η αντίστοιχη εξασφάλιση των στόχων γεωγραφικής επιστροφής.
Οι ενδιαφερόμενοι ελληνικοί φορείς μπορούν να βρουν στα συνημμένα  αρχεία τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τα υπο – προγράμματα (blocks) του Προγράμματος EOEP-5. Η ελληνική αντιπροσωπεία προβλέπεται να διοργανώσει σχετική ενημερωτική Ημερίδα κατά την οποία ειδικευμένα στελέχη της ESA θα περιγράψουν και θα διευκρινίσουν τις λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και θα συζητήσουν τις δυνατότητες και το ενδιαφέρον των ενδιαφερομένων. Επίσης, για μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ελληνικών δυνατοτήτων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπεριλάβουν γενικότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες του φορέα τους, της ομάδος τους κλπ. (εμπειρία, πιθανή προηγούμενη συνεργασία και συμβόλαια με την ESA, υποδομές κ.ά.).
Τέλος, η ελληνική αντιπροσωπεία στην ESA προσκαλεί την ελληνική κοινότητα Παρατήρησης Γης και ειδικά σε ό,τι αφορά στο Block-4 του Προγράμματος EOEP-5 (αξιοποίηση δεδομένων/υπηρεσίες) να συμμετάσχει στη σχετική ενημερωτική Ημερίδα Βιομηχανίας που διοργανώνει η ESA στις 12 Μαϊου 2017 στη Ρώμη (http://eoscience4society.esa.int/index.php)
Παρακαλούμε για την ηλεκτρονική υποβολή ενδιαφέροντος έως την 30η Απριλίου 2017. Αρμόδια στελέχη ΓΓΕΤ/ΔΙΕ/Τμήμα Διεθνών Οργανισμών για πληροφορίες και την υποβολή ενδιαφέροντος: Γκιζελή Μαρία, τηλ. 2107458237, ηλεκτρ. διεύθυνση: mgkizeli@gsrt.gr, Καλερίδης Βασίλειος, τηλ. 2107458118, ηλεκτρ. διεύθυνση: vkas@gsrt.gr.