Η Προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη για την Ελληνική Επανάσταση

«Νά ὑψώσωμεν τό σημεῖον δι᾿ οὗ πάντοτε νικῶμεν, τόν Σταυρόν!»

Ἡ ὥρα ἦλθεν, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες!

Οἱ ἀδελφοί μας καί φίλοι εἶναι πανταχοῦ ἕτοιμοι· οἱ Σέρβοι, οἱ Σουλιῶται, καί ὅλη ἡ Ἤπειρος ὁπλοφοροῦντες μᾶς περιμένουν· ἂς ἑνωθῶμεν λοιπόν μέ ἐνθουσιασμόν! Ἡ Πατρίς μᾶς προσκαλεῖ!

Ἡ Εὐρώπη προσηλώνουσα τούς ὀφθαλμούς της εἰς ἡμᾶς, ἀπορεῖ διά τήν ἀκινησίαν μας· ἂς ἀντηχήσωσι λοιπόν ὅλα τά ὄρη τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν ἦχον τῆς πολεμικῆς μας σάλπιγγος καί αἱ κοιλάδες ἀπό τόν τρομεράν κλαγγήν τῶν ἁρμάτων μας. Ἡ Εὐρώπη θέλει θαυμάσει τάς ἀνδραγαθίας μας οἱ δέ τύραννοι ἡμῶν τρέμοντες καί ὠχροί θέλουσι φύγῃ ἀπ᾿ ἔμπροσθέν μας.

Οἱ φωτισμένοι λαοί τῆς Εὐρώπης ἀσχολοῦνται εἰς τήν ἀπόλαυσιν τῆς ἰδίας εὐδαιμονίας καί πλήρεις εὐγνωμοσύνης διά τάς πρός αὐτούς τῶν προπατόρων μας εὐεργεσίας, ἐπιθυμοῦσι τήν ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος.

Ἡμεῖς φαινόμενοι ἄξιoι τῆς προπατορικῆς ἀρετῆς καί τοῦ παρόντος αἰῶνος εἴμεθα εὐέλπιδες, νά ἐπιτύχωμεν τήν ὑπεράσπισιν αὐτῶν καί εἰς βοήθειαν πολλοί ἐκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν ἔλθῃ, διά νά συναγωνισθῶσι μέ ἡμᾶς. Κινηθεῖτε, ὦ φίλοι, καί θέλετε ἰδῇ μίαν κραταιάν δύναμιν νά ὑπερασπισθῇ τά δίκαιά μας! Θέλετε ἰδῇ καί ἐξ αὐτῶν τῶν ἐχθρῶν μας πολλούς οἵτινες παρακινούμενοι ἀπό τήν δικαίαν μας αἰτίαν, νά στρέψωσι τά νῶτα πρός τόν ἐχθρόν καί νά ἑνωθῶσι μέ ἡμᾶς· ἂς παρρησιασθῶσι μέ εἰλικρινές φρόνημα, ἡ Πατρίς θέλει τούς ἐγκολπωθῇ!

Ποῖος λοιπόν ἐμποδίζει τούς ἀνδρικούς σας βραχίονας; Ὁ ἄνανδρος ἐχθρός μας εἶναι ἀσθενής καί ἀδύνατος. Οἱ στρατηγοί μας ἔμπειροι, καί ὅλοι οἱ ὁμογενεῖς γέμουσιν ἐνθουσιασμοῦ! Ἑνωθῆτε λοιπόν, οἱ ἀνδρεῖοι καί μεγαλόψυχοι Ἕλληνες! Ἂς σχηματισθῶσι φάλαγγες ἐθνικαί, ἂς ἐμφανισθῶσι πατριωτικαί λεγεῶνες, καί θέλετε ἰδῇ τούς παλαιούς ἐκείνους κολοσσούς τοῦ δεσποτισμοῦ νά πέσωσιν ἐξ ἰδίων, ἀπέναντι τῶν θριαμβευτικῶν μας σημαιῶν. Εἰς τήν φωνήν τῆς σάλπιγγός μας ὅλα τά παράλια τοῦ Ἰoνίoυ καί Αἰγαίoυ πελάγους θέλουσιν ἀντηχήσῃ· τά ἑλληνικά πλοῖα, τά ὁποῖα ἐν καιρῷ εἰρήνης ἤξευραν νά ἐμπορεύωνται καί νά πολεμῶσι, θέλουσι σπείρῃ εἰς ὅλους τούς λιμένας τοῦ τυράννου με τό πῦρ καί τήν μαχαίραν τήν φρίκην καί τόν θάνατον.Ποία ἑλληνική ψυχή θέλει ἀδιαφορήσῃ εἰς τήν πρόσκλησιν τῆς Πατρίδος; Εἰς τήν Ῥώμην ἕνας τοῦ Καίσαρος φίλος σείων τήν αἱματωμένην χλαμύδα τοῦ τυράννου ἐγείρει τόν λαόν. Τί θέλετε κάμῃ σεῖς ὦ Ἕλληνες, πρός τούς ὁποίους ἡ Πατρίς γυμνή δεικνύει μέν τάς πληγάς της καί μέ διακεκομμένην φωνήν ἐπικαλεῖται τήν βοήθειαν τῶν τέκνων της; Ἡ θεία πρόνοια, ὦ φίλοι συμπατριῶται, εὐσπλαγχνισθεῖσα πλέον τάς δυστυχίας μας ηὐδόκησεν οὕτω τά πράγματα, ὥστε μέ μικρόν κόπον θέλομεν ἀπολαύσῃ μέ τήν ἐλευθερίαν πᾶσαν εὐδαιμονίαν. Ἂν λοιπόν ἀπό ἀξιόμεμπτον ἀβελτηρίαν ἀδιαφορήσωμεν, ὁ τύραννος γενόμενος ἀγριώτερος θέλει πολλαπλασιάσῃ τά δεινά μας, καί θέλομεν καταντήσῃ διά παντός τό δυστυχέστερον πάντων τῶν ἐθνῶν.

Στρέψατε τούς ὀφθαλμούς σας, ὦ συμπατριῶται! καί ἴδετε τήν ἐλεεινήν μας κατάστασιν· ἴδετε ἐδῶ τούς ναούς καπατημένους· ἐκεῖ τά τέκνα μας ἁρπαζόμενα, διά χρῆσιν ἀναιδεστάτην τῆς ἀναιδοῦς φιληδονίας τῶν βαρβάρων τυράννων μας· τούς οἴκους μας γεγυμνωμένους· τούς ἀγρούς μας λεηλατισμένους καί ἡμᾶς αὐτούς ἐλεεινά ἀνδράποδα.

Εἶναι καιρός νά ἀποτινάξωμεν τόν ἀφόρητον τοῦτον ζυγόν, νά ἐλευθερώσωμεν τήν Πατρίδα, νά κρημνίσωμεν ἀπό τά νέφη τήν ἡμισέληνον, διά νά ὑψώσωμεν τό σημεῖον δι᾿ οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τόν Σταυρόν, καί οὕτω νά ἐκδικήσωμεν τήν Πατρίδα, καί τήν ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπό τήν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καί ἀφρόνησιν.

Μεταξύ ἡμῶν εὐγενέστερος εἶναι, ὅς τις ἀνδρειωτέρως ὑπερασπισθῇ τά δίκαια τῆς Πατρίδος καί ὠφελιμωτέρως τήν δουλεύσει. Τό ἔθνος συναθροιζόμενον θέλει ἐκλέξῃ τούς δημογέροντάς του, καί εἰς τήν ὕψιστον ταύτην βουλήν θέλουσιν ὑπέκει ὅλαι μας αἱ πράξεις.

Ἂς κινηθῶμεν λοιπόν μέ ἓν κοινόν φρόνημα, οἱ πλούσιοι ἂς καταβάλωσιν μέρος τῆς ἰδίας περιουσίας, οἱ ἱερoί ποιμένες ἂς ἐμψυχώσωσι τόν λαόν μέ τό ἴδιόν των παράδειγμα, καί οἱ πεπαιδευμένοι ἂς συμβουλεύσωσιν τά ὠφέλιμα. Οἱ δέ ἐν ξέναις αὐλαῖς ὑπουργοῦντες στρατιωτικοί καί πολιτικοί ὁμογενεῖς, ἀποδίδοντες τάς εὐχαριστίας εἰς ἣν ἕκαστος ὑπουργεῖ δύναμιν, ἂς ὁρμήσωσιν ὅλοι εἰς τό ἀνοιγόμενον ἤδη μέγα καί λαμπρόν στάδιον, καί ἂς συνεισφέρωσιν εἰς τήν πατρίδα τόν χρεωστούμενον φόρον, καί ὡς γενναῖoι ἂς ἐνοπλισθῶμεν ὅλοι ἄνευ ἀναβολῆς καιροῦ μέ τό ἀκαταμάχητον ὅπλον τῆς ἀνδρείας καί ὑπόσχομαι ἐντός ὀλίγου τήν νίκην καί μετ᾿ αὐτήν πᾶν ἀγαθόν. Πoῖoι μισθωτοί καί χαῦνοι δοῦλοι τολμοῦν νά ἀντιπαραταχθῶσιν ἀπέναντι λαοῦ, πολεμοῦντος ὑπέρ τῆς ἰδίας ἀνεξαρτησίας; Μάρτυρες οἱ ἡρωικοί ἀγῶνες τῶν προπατόρων μας· Μάρτυς ἡ Ἱσπανία, ἥτις πρώτη καί μόνη κατετρόπωσεν τάς ἀηττήτους φάλαγγας ἑνός τυράννου.

* * *

Μέ τήν ἕνωσιν, ὦ συμπολίται, μέ τό πρός τήν ἱεράν θρησκείαν σέβας, μέ τήν πρός τούς νόμους καί τούς στρατηγούς ὑποταγήν, μέ τήν εὐτολμίαν καί σταθηρότητα, ἡ νίκη μας εἶναι βεβαῖα καί ἀναπόφευκτος· αὐτή θέλει στεφανώσῃ μέ δάφνας ἀειθαλεῖς τους ἡρωικούς ἀγώνας μας· αὐτή μέ χαρακτῆρας ἀνεξαλείπτους θέλει χαράξῃ τά ὀνόματα ἡμῶν εἰς τόν ναόν τῆς ἀθανασίας, διά τό παράδειγμα τῶν ἐπερχομένων γενεῶν. Ἡ Πατρίς θέλει ἀνταμείψῃ τά εὐπειθῆ καί γνήσιά της τέκνα μέ τά βραβεῖα τῆς δόξης καί τιμῆς· τά δέ ἀπειθῆ καί κωφεύοντα εἰς τήν τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει ἀποκηρύξῃ ὡς νόθα καί ἀσιανά σπέρματα, καί θέλει παραδώσῃ τά ὀνόματά των, ὡς ἄλλων προδοτῶν, εἰς τόν ἀναθεματισμόν καί κατάραν τῶν μεταγενεστέρων.

Ἂς καλέσωμεν λοιπόν ἐκ νέου, ὦ ἀνδρεῖοι, καί μεγαλόψυχοι Ἕλληνες, τήν ἐλευθερίαν εἰς τήν κλασικήν γῆν τῆς Ἑλλάδος. Ἂς συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ τοῦ Μαραθῶνος καί τῶν Θερμοπυλῶν. Ἂς πολεμήσωμεν εἰς τούς τάφους τῶν Πατέρων μας, οἱ ὁποῖοι διά νά μᾶς ἀφήσωσιν ἐλευθέρους ἐπολέμησαν καί ἐπέθανον ἐκεῖ. Τό αἷμα τῶν τυράννων εἶναι δεκτόν εἰς τήν σκιάν τοῦ Ἐπαμινώνδου Θηβαίου, καί τοῦ Ἀθηναίου Θρασυβούλου, οἵτινες κατετρόπωσαν τούς τριάκοντα τυράννους· εἰς ἐκείνας τοῦ Ἁρμοδίου καί Ἀριστογείτονος, οἱ oπoίoι συνέτριψαν τόν Πεισιστρατικόν ζυγόν· εἰς ἐκείνην τοῦ Τιμολέοντος ὅς τις ἀπεκατέστησε τήν ἐλευθερίαν εἰς τήν Κόρινθον καί τάς Συρακούσας, μάλιστα εἰς ἐκείνας τοῦ Μιλτιάδου καί Θεμιστοκλέους τοῦ Λεωνίδου καί τῶν Τριακοσίων, οἵτινες κατέκοψαν τοσάκις τούς ἀναριθμήτους στρατούς τῶν βαρβάρων Περσῶν, τῶν ὁποίων τούς βαρβαρωτέρους καί ἀνανδροτέρους ἀπογόνους πρόκειται εἰς ἡμᾶς σήμερον μέ πολλά μικρόν κόπον νά ἐξαφανίσωμεν ἐξ ὁλοκλήρου.

Εἰς τά ὅπλα λοιπόν, φίλοι, ἡ Πατρίς μᾶς προσκαλεῖ!

Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης

Τῇ 24ῃ τοῦ Φεβρουαρίου 1821

Εἰς τό γενικόν στρατόπεδον τοῦ Ἰασίου

 

Φωτογραφία

 
Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο