Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις λόγω COVID-19

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4688/2020 (ΦΕΚ Α’ 101) «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». Μεταξύ των διατάξεων, αναφέρονται: 

Επεμβάσεις για τη δημιουργία άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων:

Στο τέλος της περ. δ ́ της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την εξυπηρέτηση της δημιουργίας διόδιων διαδρομών γκολφ της παρ. 1, οι απολύτως αναγκαίες κτιριακές υποδομές έχουν συντελεστή δόμησης 0,05 εφαρμοζόμενου επί του 10% της έκτασης για την οποία εγκρίνεται η επέμβαση».

Άρθρο 32

Υπολογισμός ανταλλάγματος και υποχρέωση αναδάσωσης για επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις.

1. To πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α ́ 289), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Κάθε επιτρεπτή επέμβαση σε δάσος, δασική έκταση ή στις δημόσιες εκτάσεις των περ. α ́ και β ́ της παρ. 5 του άρθρου 3, που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ενεργείται κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος χρήσης, υπολογιζόμενου επί του συνόλου της έκτασης και υποχρεωτικής αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης».

2. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Αν δεν πραγματοποιηθούν ή δεν πραγματοποιηθούν προσηκόντως οι δασοκομικές εργασίες και τα ειδικά δασοτεχνικά έργα από τον υπόχρεο, καταβάλλεται από αυτόν ποσό ίσο με το διπλάσιο της μέσης τιμής αναδάσωσης ανά στρέμμα της έκτασης της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης. Το ως άνω ποσό υπολογίζεται από την οικεία Δασική Υπηρεσία, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεων ή για την εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων, απαγορευομένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό».

3. To ένατο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ως άνω ποσό διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεων, κατά προτεραιότητα δε για την αναδάσωση ή δάσωση έκτασης σε αντικατάσταση εκείνης, της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης ή για την εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων, απαγορευομένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό».Άρθρο 42

Καθορισµός του εµβαδού παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης.
1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίστανται και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, οµπρελών, λειτουργία αυτοκινούµενου ή ρυµουλκούµενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και τραπεζοκαθισµάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα µε τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού, µε τη διαδικασία και τους όρους των παρ. 2 και 3.

Το εµβαδόν κάθε παραχώρησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά µέτρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραµένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εµβαδού του, ανάλογα µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, µη υπολογιζόµενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και µη αξιοποιήσιµος και µε τους περιορισµούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται στην απόφαση παραχώρησης».
2. Στην περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. α) Στα όµορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιµνοθάλασσα, λίµνη ή πλεύσιµο ποταµό κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωµατεία αναγνωρισµένα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων µέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όµορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόµιµα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20 (Β΄ 444/1999), µπορεί να παραχωρείται µε αντάλλαγµα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 3, χωρίς δηµοπρασία, για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) έτη και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4.

Ο περιορισµός του εµβαδού κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά µέτρα, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, δεν ισχύει για τις παραχωρήσεις σε όµορα του κοινοχρήστου χώρου ξενοδοχεία, οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) και σύνθετα τουριστικά καταλύµατα των υποπερ. αα΄, ββ΄ και δδ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), που λειτουργούν νόµιµα. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόµενων όµορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) µέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι µικρότερη των έξι (6) µέτρων, η ελεύθερη ζώνη µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της. Αν µεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρεµβάλλεται δηµοτική οδός, η ιδιότητα του όµορου διατηρείται.

Το ίδιο ισχύει και όταν µεταξύ της επιχείρησης και των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων παρεµβάλλεται πλατεία. Αν υπάρχουν περισσότερες από µία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται µε πρόσοψη σε πλατεία όµορη των ανωτέρω κοινόχρηστων χώρων, διενεργείται δηµοπρασία για την παραχώρηση τµηµάτων αυτών, η οποία µπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά, µε τιµή εκκίνησης το αντάλλαγµα που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Αν µεταξύ των χώρων στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων µεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου ή της εταιρείας µε την επωνυµία “Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.”, της ανωτέρω παραχώρησης απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος επί του ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επ’ αυτού, προκειµένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όµορου. Το αντάλλαγµα για την παραχώρηση της παρούσας καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α.»

hellenicparliament.gr

 

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο